Βιολογικές Επιστήμες, Επιστήμες Υγείας και Φαρμακευτική – Biological Sciences and Pharmacy Foundation Programme

Το πρόγραμμα προετοιμασίας  του UKFC Foundation course  για τις Βιολογικές επιστήμες, τις Επιστήμες Υγείας και τη Φαρμακευτική είναι ιδανικό για φοιτητές που επιθυμούν να σπουδάσουν συναφή πανεπιστημιακά προγράμματα όπως Φαρμακευτική, Διαιτολόγια, Χημεία, Χημική Μηχανική, Βιολογία, Γενετική, Μοριακή Βιολογία, Ανθρωπολογία,  Επιστήμες Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Περιβαλλοντολογία, Βιοτεχνολογία, Βιοϊατρική,  κ.α.

Το πρόγραμμα σπουδών σχεδιάζεται προσεκτικά για να επικεντρωθεί στις ακαδημαϊκές περιοχές που είναι περισσότερο χρήσιμες για κάθε επιλογή των σπουδαστών μας. Εστιάζουμε πάντα σε κάθε σπουδαστή μας ξεχωριστά  και προσαρμόζουμε το πρόγραμμα σπουδών ανάλογα με τις ανάγκες της πανεπιστημιακής σχολής που έχει επιλέξει.

Μπορείτε να επιλέξετε το συγκεκριμένο πρόγραμμα και να ξεκινήσετε είτε τον Σεπτέμβρη είτε τον Ιανουάριο είτε τον Ιούνιο.

Core modules

*additional modules may apply

Academic English and Terminology

Study Skills

Chemistry

Biology and Introduction to Human Anatomy/Physiology

Computer Science


Elective modules

*some modules can be compulsory for specific pathways 

Mathematics

(compulsory for specific pathways)

Human Anatomy and Physiology 

(compulsory for specific pathways) 

Physics

(compulsory for specific pathways) 

Statistics

(compulsory for specific pathways)

Introduction to Psychology 

Το UKFC παρέχει πολύτιμη βοήθεια στην εύρεση κατοικίας/φοιτητικής εστίας εξασφαλίζοντας θέση για τους σπουδαστές του σε όλες τις πόλεις τις Μεγάλης Βρετανίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενώ παρέχει συνεχή υποστήριξη σε ΟΛΗ τη διάρκεια των σπουδών τους.

Biological Sciences & Pharmacy Foundation Programme – Σύντομη Περιγραφή των Ειδικών Μαθημάτων για τις Βιολογικές Επιστήμες, τις Επιστήμες Υγείας και Φαρμακευτικής.

– Όλοι οι σπουδαστές μας με την εγγραφή τους λαμβάνουν αναλυτική περιγραφή όλων των μαθημάτων (εργαστηρίων, εργασιών κτλ.) καθώς και των κανονισμών της σχολής μας (syllabus).

BRIEF MODULE DESCRIPTORS

Study Skills: Topics covered include: Learning Styles, Reading Skills, Writing Skills, Building Research Skills, Essays, Reports, Oral and Poster Presentations, Problem Solving Skills, Planning, Linking Ideas, Work Organization, Time Management, Independent and Team Working, Resources for Various Subject Areas, How to Find Information, Lectures and Taking Notes, Abbreviations, Critical Thinking, Writing Scientifically, Library and Research Skills, Case Study Activities etc.

Computer Science: Topics covered include: Principles of Computer Science, Introduction to Computer Architecture, Programming, Classification of Programming Languages, Data processing, Computer Software, System and Application Software Computer Hardware, Operating Systems, Functions of Operating Systems, Modern Operating Systems, Computer Networks, Data Communication, Network Topologies, Communication Protocols, Laboratory Sessions, Internet, Internet Applications, Multimedia Structure and Applications, Introduction to Virtual Reality etc.

Chemistry: Topics covered include: Inorganic Chemistry: Introduction to Chemistry, Atomic Structure, Components of Matter, Electron Configuration, Periodic Table and Properties, Bonding Theory, Molecular Orbitals, Chemical Nomenclature, Chemical Reactions, Stoichiometry, Acids and bases, Gases, Solutions, Thermochemistry, Bioinorganic Chemistry, Laboratory Sessions etc. Organic Chemistry: Laboratory Sessions, Alkanes, Cycloalkanes, Alkenes and Alkynes, Reactions of Alkenes and Alkynes, Aromatic Chemistry, Stereochemistry, Alkyl Halides, Aldehydes and Ketones, Esters, Ethers, Carboxylic Acids, Biochemistry, Nuclear Chemistry (optional), Food Chemistry (optional), Pharmacy and Chemistry (optional), Laboratory Sessions etc.

Biology and Introduction to Human Anatomy/Physiology: Topics covered include: Introduction to the Biology and Chemistry of Life, The Cell, Macromolecules, Cell Membrane Structure and Function, Animal cells and Organelles, Plant Cells and Organelles, Cell Respiration and Energy, Metabolism, Photosynthesis, Cell Cycle, Mitosis and Meiosis, Intercellular Communication, Genetics, From Genes to Proteins, Molecular Biology, DNA and Gregor Mendel, Transcription and Translation, Genetics of Viruses, Cell Function, Tissue Specialization, Homeostasis, Cardiovascular System, Nervous System, Endocrine System, Reproductive System, Digestive System, Respiratory System, Immune System, Ecology, Environmental Biology, Stem Cells and Future therapies etc.

MathematicsTopics covered include: Number Systems, Algebra, Polynomials, Factorisation, Indices, Logarithms, Vectors, Differentiation, Differentiation Applications, Partial Differentiation, Curves, Series, Integration, Reduction Formulae, Integration Applications, Multiple Integrals, First and Second Order Differential Equations, Statistical Principles etc.

Physics: Topics covered include: Units, Physical Quantities, Vectors, Motion, Motion in two or three dimensions, Newton’s Law, Work, Kinetic Energy, Potential Energy, Momentum, Impulse, Collisions, Rotation of Bodies, Dynamics of rotational Motion, Equilibrium, Elasticity, Gravitation, Periodic Motion, Fluid Mechanics, Thermodynamics, Temperature, Heat, First and Second Law of Thermodynamics, Waves, Acoustics, Mechanical Waves, Sound and Hearing, Electromagnetism, Electric Charge, Electric Field, Electric Potential, Capacitance, Current, Resistance, Electromotive Force, Magnetic Fields, Magnetic Forces, Electromagnetic Induction, Inductance, Optics, Modern Physics, Relativity, Quantum Mechanics, Nuclear Physics Laboratory Sessions etc.

Statistics: Topics covered include: Introduction to Statistics, Essential Statistical Concepts Mean, Variance, Standard Deviation, Median, Sample Size, Frequency Distribution and Graphs, Descriptive Statistics, Numerical and Graphical Methods, Summary Measures, Central Tendency, Dispersion, Skewness, Location, Probability, Discrete and Continuous Probability Distributions, Sampling, Estimators and Estimates, Intervals,  Confidence Intervals, Hypothesis Testing, Inference, Variance Analysis, Simple Linear Regression, Multiple Regression, Statistical Software Applications etc.

Introduction to Psychology: Topics covered include: Introduction to Psychology, History of Psychology, Research Methods in Psychology, Biological Basis of Behaviour, Principles of Learning, Learning From Experience, Intelligence, Memory, Consciousness, Variations in Consciousness, States of Consciousness, Sensation, Perception, Language and Thought, Language and Verbal Behaviour, Motivation, Emotion, Personality, Psychological Assessment, Social Psychology, Thinking, Stress, Coping with Stress, Psychological Disorders, Nature and Causes of Psychological Disorders, Treatment of Psychological Disorders etc.

Περισσότερες πληροφορίες για σπουδές Φαρμακευτικής στην Αγγλία