Art and Design Foundation Programme – Επιστήμες της Τέχνης

Το πρόγραμμα προετοιμασίας  του UKFC Foundation course  για τις Επιστήμες της Τέχνης είναι ιδανικό για φοιτητές που επιθυμούν να σπουδάσουν συναφή πανεπιστημιακά προγράμματα όπως Interior Design (Σχεδιασμός Εσωτερικών Χώρων), Industrial Design (Βιομηχανικό Σχέδιο),  Architecture (Αρχιτεκτονική), Fashion Design (Σχέδιο Μόδας), Fashion Technology (Τεχνολογία Μόδας), Textile Technology and Design (Τεχνολογία και Σχέδιο Κλωστοϋφαντουργίας )  κ.α.

Το πρόγραμμα σπουδών σχεδιάζεται προσεκτικά για να επικεντρωθεί στις ακαδημαϊκές περιοχές που είναι περισσότερο χρήσιμες για κάθε επιλογή των σπουδαστών μας. Εστιάζουμε πάντα σε κάθε σπουδαστή μας ξεχωριστά  και προσαρμόζουμε το πρόγραμμα σπουδών ανάλογα με τις ανάγκες της πανεπιστημιακής σχολής που έχει επιλέξει.

Μπορείτε να επιλέξετε το συγκεκριμένο πρόγραμμα και να ξεκινήσετε είτε τον Σεπτέμβρη είτε τον Ιανουάριο είτε τον Ιούνιο.

Υποχρεωτικά
Μαθήματα
(Core modules)

Academic English and Terminology

Study Skills

Art History

Design (Portfolio)

Computer Science


Μαθήματα Επιλογής
(Elective modules)

Introduction to Psychology

Introduction to Sociology

Business and Economic Science

English Literature

Mathematics / Statistics

Performing Arts / Drama Studies

Physics

Art and Design Foundation Programme – Σύντομη Περιγραφή των Ειδικών Μαθημάτων για τις Επιστήμες της Τέχνης.

– Όλοι οι σπουδαστές μας με την εγγραφή τους λαμβάνουν αναλυτική περιγραφή όλων των μαθημάτων (εργαστηρίων, εργασιών κτλ.) καθώς και των κανονισμών της σχολής μας (syllabus).

BRIEF MODULE DESCRIPTORS

Study Skills: Topics covered include: Learning Styles, Reading Skills, Writing Skills, Building Research Skills, Essays, Reports, Oral and Poster Presentations, Problem Solving Skills, Planning, Linking Ideas, Work Organization, Time Management, Independent and Team Working, Resources for Various Subject Areas, How to Find Information, Lectures and Taking Notes, Abbreviations, Critical Thinking, Writing Scientifically, Library and Research Skills, Case Study Activities etc.

Art History: Introduction, Value of Art,  Pre-historic Art, Paleolithic and Neolithic Artworks, Materials,  The Art of the Ancient Near East, Ancient Egypt, The Aegean, Art of Ancient Greece, Italy and Rome, Early Christian Art and Architecture, Byzantine Art and Architecture, Islam, Early Middle Ages, Romanesque, The Early Gothic Period, Buddhism, Hinduism, Pre- and Early Renaissance, High Renaissance, Early Renaissance in the North, Early Renaissance in Italy, High Renaissance in Italy, The Baroque and Rococo, Neoclassicism, Romanticism, Revolution, Modernism, Later Nineteenth Century, Early Twentieth Century, Later Twentieth Century, Abstract Expressionism, Pop Art, Op Art, Minimalism, Conceptualism, Innovation etc.

Design Portfolio: Introduction to Design, Free-Hand Drawing Techniques, Line, Value, Scale, Texture, Proportion, Balance, Harmony, Life drawing and Anatomy, Color Applications, Effects of colors, Color mixing, Color dynamics, Color planning in design, Drawing from Imagination, Drawing from observation, 2-Dimensional and 3-Dimensional Design, Introduction to Graphic Drawing as applied to Fine Arts, Illustration, Drawing and Stylistic Development,  Architecture and Interiors, Industrial Design Process , Interior Space Design Process, Textile Design, Fashion Design, Photography, Interior Decorating, Final Portfolio etc.

English Literature: English Literature is a demanding course comprehensively preparing students for related University level courses. Throughout the course students will read a broad range of demanding texts from classical and contemporary literature. Students will acquire all essential skills to help them navigate, comprehend, annotate, interpret, and analyze literature. Works from major literary movements will be presented and students will learn how to recognize both the historical and philosophical contexts of a piece as well as the enduring themes present in literature which continue to speak to readers today. Students will be encouraged to question, discover, and explore as they are immersed in novels, poetry, short fiction, and drama. Students will also write about literature and at the end of the course will be able to articulate innovative ideas about a text, formulate a logical argument, support a thematic statement and thesis with textual evidence, and define their own original voices.

Computer Science: Topics covered include: Principles of Computer Science, Introduction to Computer Architecture, Programming, Classification of Programming Languages, Data processing, Computer Software, System and Application Software Computer Hardware, Operating Systems, Functions of Operating Systems, Modern Operating Systems, Computer Networks, Data Communication, Network Topologies, Communication Protocols, Laboratory Sessions, Internet, Internet Applications, Multimedia Structure and Applications, Introduction to Virtual Reality etc.

Introduction to Psychology: Topics covered include: Introduction to Psychology, History of Psychology, Research Methods in Psychology, Biological Basis of Behaviour, Principles of Learning, Learning From Experience, Intelligence, Memory, Consciousness, Variations in Consciousness, States of Consciousness, Sensation, Perception, Language and Thought, Language and Verbal Behaviour, Motivation, Emotion, Personality, Psychological Assessment, Social Psychology, Thinking, Stress, Coping with Stress, Psychological Disorders, Nature and Causes of Psychological Disorders, Treatment of Psychological Disorders etc.

Introduction to Sociology: Introducing Sociology and Sociological Perspectives, The Sociology of Youth, Mass Communication, Public Opinion, Social Inequality, Social Problems of Minority Groups, Sociology of Education, Sociology of Religion Life, City Work, Industry Advertising, Sociology of Aging, The Family, Men and Women in Society, Gender Issues in Sociology, Sociology of Health Care, Sociology of Law, Criminology, International Migration, Everyday Life, Globalization, Race and Minorities etc.

Business and Economic Science: Introduction to Microeconomics, Basic Principles of Economics. Supply and demand, Prices and Quantities, Market Equilibrium, Comparative Statistics, Economic Efficiency, Consumer Decisions, Consumer surplus, Aggregate Demand, Producer Decisions, Technology, Profit Maximisation, Cost Minimisation. Competition and Market Equilibrium. Comparative statics, Efficiency, Welfare. Theory of demand and production for the study of econometric applications, Business Economics, Decision making, Enterprise and Economic environment. Organisations and markets, Decision and Business Strategy, Functional areas, Production, Investment, Financing and Commercialization. Corporate Finances, Types of Companies, Limited Liability, Management of Organisations, Introduction to Macroeconomics, Production, Distribution, GDP, Economic Growth, Money and Inflation, Introduction to Business Law, Legal systems, Civil law and Common law, Legal issues of economic and business activity, Legal issues concerning property, Real Estate, Intellectual property, Contracts in general, Company law, Company Taxation, Private and Public International Law, Introduction to Financial Accounting, Balance sheet, Profit and Loss Account, Econometrics, Public Management, Marketing etc.

MathematicsTopics covered include: Number Systems, Algebra, Polynomials, Factorisation, Indices, Logarithms, Vectors, Differentiation, Differentiation Applications, Partial Differentiation, Curves, Series, Integration, Reduction Formulae, Integration Applications, Multiple Integrals, First and Second Order Differential Equations, Statistical Principles etc.

Physics: Topics covered include: Units, Physical Quantities, Vectors, Motion, Motion in two or three dimensions, Newton’s Law, Work, Kinetic Energy, Potential Energy, Momentum, Impulse, Collisions, Rotation of Bodies, Dynamics of rotational Motion, Equilibrium, Elasticity, Gravitation, Periodic Motion, Fluid Mechanics, Thermodynamics, Temperature, Heat, First and Second Law of Thermodynamics, Waves, Acoustics, Mechanical Waves, Sound and Hearing, Electromagnetism, Electric Charge, Electric Field, Electric Potential, Capacitance, Current, Resistance, Electromotive Force, Magnetic Fields, Magnetic Forces, Electromagnetic Induction, Inductance, Optics, Modern Physics, Relativity, Quantum Mechanics, Nuclear Physics Laboratory Sessions etc.

Statistics: Topics covered include: Introduction to Statistics, Essential Statistical Concepts Mean, Variance, Standard Deviation, Median, Sample Size, Frequency Distribution and Graphs, Descriptive Statistics, Numerical and Graphical Methods, Summary Measures, Central Tendency, Dispersion, Skewness, Location, Probability, Discrete and Continuous Probability Distributions, Sampling, Estimators and Estimates, Intervals,  Confidence Intervals, Hypothesis Testing, Inference, Variance Analysis, Simple Linear Regression, Multiple Regression, Statistical Software Applications etc.

More information about Art and Design and Architecture Studies in Great Britain.